امریکا ته د کډوالۍ نوی بهیر — P2

د اګست پر ۲ نیټې د متحدو ایالتونو د باندنیو چارو وزارت، امریکا ته د افغانانو د کډوالۍ یو نوی پروګرام اعلان کړ. دغه پروګرام به امریکا ته د هغو افغانانو مهاجرت تسهیل کړي‌ چې د اس آی وي د پروګرام لاندې نه راځي، خو له امریکايي رسنیو یا ناحکومتي سازمانونو او مؤسساتو سره یې کار کړی وي.

د بیلګې په توګه، که تاسو له امریکاغږ، آزادۍ راډیو، نیویارک ټایمز یا نورو رسنیو سره کار کړی وي، یا مو له یو اس ای آی دي، کیمونیکس،…

--

--

--

Polyglot journalist

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Akmal Dawi

Akmal Dawi

Polyglot journalist

More from Medium

Moving to Striga — By Lastbit

Difference Between Teaching and Counselling — Role, Aim, & Relevance | Global Career Counsellor

3D Sneaker Models With Object Capture

Toki Pona: The 120-Word Language