نازنینه

Akmal Dawi
21 min readSep 9, 2021

د پنځو رښتونو کیسو ټولګه مې شاوخوا دوې میاشتې دمخه بشپړه کړه خو، په افغانستان کې د امنیتي او سیاسي کړکیچونو له کبله دغه کتاب تر اوسه ندی چاپ سوی.

پنځه واړه کیسې د هغو ښځو د ژوند بیانونه دي چې د کور دننه د میړه، پلار، یا ورور زورزیاتيو کې وژلي شوي او ربړول شوي.

په افغانستان کې د ښځو د حق-غوښتنې چیغو ته د درناوي لپاره دلته د دې ټولګې یوه کیسه پدې تمه ایږدم چې موږ نارینه یوار بیا د خپلو خویندو،‌ میندو، میرمنو، لوڼو او وطنوالو مظلومیت او ناخوالو ته پام وکړو. د سیاسي او ټولنیزو چارو سربیره د ژوند په ټولو چارو کې د ښځو او انجونو له پراخې ونډې پرته به افغانستان نیمګړۍ، رنځور، شاته پاتی او خوار…