یوه ورځ امریکا ته د راغلو افغان کډوالو په چوپړ کې

د متحدو ایالتونو د حکومت د وروستیو شمیرو په حواله له تیرې یوې میاشتې راهیسې، څه باندې پنځوس زره افغانان، د کډوالۍ او لیږد د ځانګړې لړۍ له لارې، امریکا ته لیږدول شوي دي. د متحدو ایالتونو د حکومتي چارواکو په وینا دوي هڅې کړي چې امریکايان، ویزه لرونکي افغانان، د کډوالۍ د ځانګړې پروګرام متقاضیان (اس آی وي) او هغه پیژندل شوي افغانان چې ویره لري چې طالبان به یې ووژني د حامد کرزي د نړیوال هوايي ډګر له لارې،…

--

--

--

Polyglot journalist

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Akmal Dawi

Akmal Dawi

Polyglot journalist

More from Medium

The Daily PPILL #13 — When the wheel hits a rock

San Pedro versus Peyote.

Discover How I Lost My Stubborn Belly Fat Using This Secret Fat Dissolving Tropical Loophole!

‘I am 400’ banners displayed in DSHS offices