یوه ورځ د امریکا د ولسمشر په میلمستون کې

د ۲۰۱۵ کال د مارچ ۲۳ د سهار ۷ بجې وې چې د کمپ دیوید د تلاشۍ پوستې ته ودریدو. کمپ دیوید له واشنګټن څخه شاوخوا ۱۰۰ کیلومتره لرې په مریلیند ایالت کې دی. دغه ځاې د امریکايي ولسمشر ځانګړی میلمستون هم بلل کیږي چې، د واشنګټن له هیاهو لرې، د نورو حکومتونو مشرانو سره پکښې خبرې او بانډار کوي. ‌

زه سهار څلور بجې له کوره ووتم او د باندنیو چارو وزارت ته ورغلم او له هغه ځایه له نورو کسانو سره په موټرو کې د کمپ دیوید په لور وخوځیدو…

--

--

--

Polyglot journalist

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Akmal Dawi

Akmal Dawi

Polyglot journalist

More from Medium

SIGSOFT Executive Committee 2021–2024

Coinbase Spend over 14 Mn$ for just a QR code Ad.

Find Out What Happened to Me on Surgery Day

Hi Developers, Your Google Play Developer Account is Terminated & Do not try to register new…